ДОКУМЕНТИ

Програма за равни възможности през учебната 2022 – 2023 учебна година

План за дейноста на ОУ_за учебната 2022 – 2023 година

Седмична програма и Дневен режим за 2022 – 2023 учебна година

Мерки за повишаване на качеството на образование за учебната 2022 -2023 г

ЕТИЧЕН КОДЕКС за учебната 2022-2023г._

Актуализирана училищна стратегия_

Правилник за вътрешен трудов ред за учебната 2022-2023 г.

План Координационен съвет 2022-2023 г.

Дневен режим за учебната  2022-2023 г.

Училищни учебни планове за учебната 2022-2023г.

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2022-2023г.

Заповед за Училищен план – прием за 2022-2023 уч.година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание втори срок за учебната 2021 – 2022 година

План за дейността на Училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 

Училищна стратегия 2021-2025г._

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЗА 2021-2022

Мерки за повишаване на качеството на образование за учебната 2021-2022г._

Програма за Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от Уязвими групи_

Mehzm_protivodejstvie_torm

Училищни учебни планове за 2021-2022 уч.година

План за дейността на ОУ_

Етичен кодекс на училищната общност_

 Правилник за дейността на ОУ_ за учебната 2021-2022 година

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес_ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 уч.година

Решение №516 но ОБС Бяла Слатиназа допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралки_

Становище от Началника на РУО гр.Враца за пети клас_

Седмично разписание_ и дневен режим за първи учебен срок на учебната 2021-2022 година

 

заповед училищен план-прием 21-22г_

План-програма БДП 21г_

Седмично разписание Втори учебен срок

учебни планове 20-21

девен режим

Седмично разписание

програма за предоставяне на равни възможности

ПРАВИЛНИК ОУ Търнава 20-21г

 

 

Инфо_Признаване_от_чужбина

Инфо_Приемане_и_преместване_на_ученици

Инфо_Валидиране

 

 

 

 

 

 

1. Наименование на административната услуга

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Директор на институцията

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.
Администрация на съответната институция

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)
Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:
– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

7. Начини на заявяване на услугата.
Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочно

10. Такси или цени.
Не се дължат

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи
Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи
Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
prog_hr_botev@abv.bg
/електронен адрес на институцията/

14. Начини на получаване на резултата от услугата.
Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОУ „Христо Ботев“
с. Търнава

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат на
………………………………………….…………..…………………..…………..
вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

от …………………..………………………..…….…………………………………………..
име, презиме, фамилия
завършил ………………………………………….………………………………………….
клас, етап, степен на образование
…………………………………………………………………………………………………
профил, професия, специалност
през учебната ……….…./……………….. година в …………………………………….. ……………………………………………………………………………….…………..…..
вид, наименование и местонахождение на институцията
………………………………………………………………………..…….….………………
Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….………………
………………………………………………………………………………………………….
Приложени документи:
…………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
За контакти: телефон …………………., е-mail …………………………………………….
Пълномощно № …………………………………………..……………………………………
на ……………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия

Дата: ………………….
гр./с…………………….. Подпис:
Име, фамилия …………………………