БЮДЖЕТ

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 31.12.2022 - четвърто тримесечие 2022 година

ОБ-ЗАПИСКА31122022оу търнава - четвърто тримесечие 2022 година

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 30,09,2022 (1) - трето тримесечие 2022 година

ОБ-ЗАПИСКА30092022оу търнава - трето тримесечие 2022 година

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА30062022оу търнава - второ тримесечие 2022 г.

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 30,06,2022 - второ тримесечие 2022 г.

Бюджет 2022г._

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА31032022оу търнава  – първо тримесечие 2022 г

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 31,03,2022 -   първо тримесечие 2022 г

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА31122021оу търнава  - четвърто тримесечие 2021 г.

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 31,12,2021 - четвърто тримесечие 2021 г

Копие на B3_2021_Mun (1) - трето тримесечие 2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА30092021оу търнава - трето тримесечие 2021 г.

оу търнава отчет 30,06,2021  - второ полугодие

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА30062021оу търнава

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА-отчет-31032021 –оу търнава

отчет оу търнава 31,03,2021

Бюджет 2021г.

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА-отчет-31.12.2020 –оу търнава – Копие

отчет-бюджет ОУ Търнава-2020  -  четвърто тримесечие 2020 година

Обяснителна Записка

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА-отчет-30,09.2020 – ОУ Търнава

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 30.09.2020

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА-отчет-30,06,2020 –оу търнава

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 30.06,2020

Копие на B3_2020_Qrt_Mun ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ с. Търнава към 31.03.2020 г.

Бюджета на  ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ с. Търнава е изготвен в съответствие със Заповед №29/29.01.2020г. на Кмета на  Община Бяла Слатина за утвърждаване на формули за разпределение на средства получени по натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности  за 2020 г. Училището получава средства по една дейност „Неспециализирани Училища“

Дейност „Неспециализирани Училища“

Бюджетът е разчетен за 159 ученика при единен разходен стандарт за издръжка на ученик в редовна форма на обучение 1869 лв., средства за брой паралелки 7 на стойност 297171лева, средства по регионален коефициент – 27755 лева и средства за институция – 44600 лева – общо средства по формула – 434446 лв.

В бюджета на училището са разчетени средства за 107 ученика в  целодневно  обучение на стойност 86135 лева. Училището има пет групи за целодневно обучение за които получава средства на стойност 10290 лева и съответно средства по регионален коефициент/0,068/ на стойност – 6 556 лева.

Средствата за занимания по интереси са разчетени на база общият брой на учениците – 159 на стойност 4770 лева. И тук училището получава средства за институция – 1900 лв.Общо средства за занимания по интереси – 6670 лв.

Допълващи стандарти:

 • средства за ученици на ресурсно подпомагане-98306 лв.
 • норматив за подпомагане храненето 84 ученици по 94 лв. – 7896,00 лв.
 • за подобряване на материално-техническата база, стандарта 159 ученици по 25 лв.– 3975лв.;
 • средства за индивидуална форма на обучение-15603 лв.
 • средства за комбинирана форма на обучение-2922 лв.

Разходна част на бюджет 2020 г.

Планирани са средства както следва:

 • за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения , диференцирано заплащане на педагогическия персонал и три допълнителни плащания , съответно за Деня на славянската писменост и култура, за началото на учебната година и за Коледа – 476608 лева
 • за персонал по извън трудови правоотношения – 5000 лева
 • 3 % средства за СБКО върху планираните средства за заплати, включително и лични осигуровки, тук са планирани и средствата за представително облекло на педагогическия персонал на стойност 20 000 лева
 • Обезщетения с характер на възнаграждения-1000 лева
 • В други плащания и възнаграждения са планирани средства за болнични за сметка на работодателя /първите три работни дни от издадените първични болнични на персонала/ на стойност 2700 лева
 • средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 104 900 лева в това число:
 1. държавно обществено осигуряване  – 53 000 лева
 2. учителски пенсионен фонд – 159 000 лева
 3. здравни осигурителни вноски – 22 000 лева
 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване – 14 000 лева
 • средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 88037 лева в това число:
 1. безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 31 000 лева
 2. работно облекло на непедагогическия персонал  – 6 000 лева
 3. учебници и учебни разходи и материали – 6 037 лева
 4. материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ – 9 100 лева
 5. Вода, горива и електроенергия – 10 000 лева
 6. Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ – 11 000 лева.
 7. Текущ ремонт на сградата – 2 000 лева
 8. Командировки в страната – 4 000 лева
 9. застраховка на сградата и дълготрайните активи – 1 000 лева
 10. държавни и общински такси – 6 000 лева
 11. придобиване на МДА-1 900 лева

 

 Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 година

 • изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 108 579  лева
 • за  персонал по извън трудови правоотношения – 1 988 лева
 • средства за СБКО  -  1 518  лева
 • болнични за сметка на работодателя – 1 231 лева
 • средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 25 068 лева в това число:

1.държавно обществено осигуряване  – 13 309лева

2.учителски пенсионен фонд – 3 511 лева

3.здравни осигурителни вноски – 5 616 лева

4.допълнително задължително пенсионно осигуряване –2 632лева

 • средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 21 384лева в това число:

1.безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 5 088 лева

2.материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ – 2 854 лева

3.Вода, горива и електроенергия – 5 756лева

4.Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция,охрана,услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ – 5 191 лева.

5.Командировки в страната – 2 494 лева

6.държавни и общински такси – 36 лева

 

Общ план на бюджета към 31.03.2020 година – 698 245 лева

Общ разход към 31.03.2020 година – 161 705 лева

 

Отчет на касовото изпълнение на средства от европейския съюз към 31.03.2020 година – проект „Подкрепа за успех“

 • Отчет към 31.03.2020 година
 1. изразходени средства за заплати средно персонал нает по трудови правоотношения – 2 625  лева
 2. средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 573  лева в това число:

2.1.държавно обществено осигуряване  – 305 лева

2.2.учителски пенсионен фонд – 74 лева

2.3.здравни осигурителни вноски – 126 лева

2.4.допълнително задължително пенсионно осигуряване – 68 лева

 1. разходи за материали за работа на сформираните групи – 1502 лева

Общ разход по проект „Подкрепа за успех“ – 4 700 лева

 

Изготвил

Цецка Маринова – счетоводител на ОУ “Христо Ботев“ с. Търнава

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА 31,03,2020

бюджетна бланка 2020 търнава

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ с. Търнава към 31.03.2023г

 

 Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година

 • изразходени средства за заплати на персонал нает по трудови правоотношения – 165520 лева
 • за  персонал по извън трудови правоотношения – 252лева
 • средства за СБКО  -  17562 лева
 • болнични за сметка на работодателя – 1852лева
 • средства за осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност 37202лева в това число:

1.държавно обществено осигуряване  – 19203лева

2.учителски пенсионен фонд –5453 лева

3.здравни осигурителни вноски – 8116лева

4.допълнително задължително пенсионно осигуряване –4430лева

 • средства за веществена издръжка на училището на обща стойност – 48607лева в това число:

1.безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас – 6909 лева

2.материали за поддръжка на училището /канцеларски, почистващи, ел.и ВиК материали, резервни части, строителни и др./ – 7901лева

3.Вода, горива и електроенергия – 18229лева

4.Външни услуги/телефони, интернет, пощенски, трудова медицина, дезинсекция, охрана, услуги по договори, пътни на учители, актуализация на програмни продукти и др./ – 6936 лева.

5.Командировки в страната – 5648лева

6.държавни и общински такси – 18 лева

7.Работно облекло-2950 лева.

8,Разходи за застраховки-33

 

Общо разходи за дейността:271014лева

 

 

Изготвил

Цецка Маринова – счетоводител на ОУ “Христо Ботев“ с. Търнава

 

ОУ ХР.БОТЕВ С.ТЪРНАВА