Отчет – второ тримесечие

Отчет второ тримесечие 2019г._000134

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

график по проект Подкрепа за успех

График Подкрепа за успех_000089

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

В изпълнение на заповед № 492/22.04.2019г. на директора на ОУ „Христо Ботев” с. Търнава и избор на доставчик по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтересованите лица могат да подават предложения при следните условия и ред:
Общи условия
1. Максимален брой на доставките за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“ е 90 броя, а по схема „Училищен плод“ е 90 броя.
2. Съгласно данните, посочени в „Информационна система на образованието“ в ОУ „Христо Ботев” с. Търнава, броят на учениците, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ е 90 / деветдесет/.
3. Участниците могат да подават предложения в 7 дневен срок , от обявяването на процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.
Краен срок за подаване на предложенията – 23.05.2019г.
4. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител в сградата на ОУ „Христо Ботев” с. Търнава, с административен адрес: с. Търнава, ул. „Димитър Благоев“ №44, в рамките на работното време на канцеларията – от 8.00ч. до 16.30 ч.
5. Участниците могат да подават предложения както отделено за всяка от схемите , така и общо предложение по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опитът се доказва с представяне на списък с доставките , изпълнени по схемата, за която кандидатства за последните три години.
2. Всеки участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем , обект за производство и/или търговия с храни по чл.12 от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост в едно със заверено копие на разрешително и регистрационен номер на обекта за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ.
3. Всеки участник в схема трябва да притежава минимум 2 (две) собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен /регистрационни номер/ номера на транспортното/транспортните средство/ средства.
4. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл.9 ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.
5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко“ е длъжен да предостави копие от сертификат за производство по БДС стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.
6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко“ е длъжен да предостави договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.
7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко“ е длъжен да предостави мостри на опаковките на мляко и млечните продукти, които ще доставя и които отговарят на изискванията на чл.10 ал.1, 3 и 5 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Училището дава крила

На 30.04.2019 г в ОУ „Христо Ботев” с.Търнава по предложение на Ученическия съвет от 9 часа се проведе инициативата „Училището дава крила”. От рано сутринта в училищния двор звучаха весели детски песни, а дворът се изпълни освен с учениците, но и с техни родители и други гости. Според плана на УС в училището бяха поканени да представят своите професии хора като г-жа Г.Раловска, кмет на селото, г-жа Д.Маринова – мед.сестра, г-жа Мая Генова – учител по сладкарство и г-жа Таня Крачунова – лаборант. Децата се бяха подготвили с различни въпроси, а гостите отговаряха с готовност и интересни разкази, свързани с преживяното от тях като професионалисти. Оказа се, че има най-много желаещи да бъдат кмет, та дори и президент, а другите професии привлякоха другата половина от учениците. След интересните срещи децата и учителите изказаха своята благодарност на нашите гости с топли думи и благодарствена грамота за всеки от тях.
От 11 часа стана официалното откриване на Велопаркинга в училищния двор, построен по проект към Дарителски фонд Бяла Слатина. Гости на откриването бяха г-н Тихомир Трифонов, зам.кмет на община Бяла Слатина и член на Дарителския съвет, г-жа Светлина Берова, председател на НЧ „Развитие” Бяла Слатина и член на Дарителския съвет, и , разбира се, г-жа Г.Раловска, нашият кмет, която също е член на Дарителския съвет.
Г-жа И.Янкова връчи на ученици, учители и служители грамоти за положения доброволен труд за изграждането на велопаркинга. Пожеланията на г-жа Берова, която сряза лентата, бяха за безаварийно и дълго ползване на съоръжението. Последваха състезания с велосипеди, забавни игри, и почерпка за всички присъстващи.
В края на деня всички бяха убедени, че нашето училище е място, където децата не само се трудят над учебниците, но и могат да прекарват чудесно времето си заедно, научавайки много нови и важни неща за живота. Наистина, УЧИЛИЩЕТО ДАВА КРИЛА!

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

План – прием 2019/2020 учебна година

заповед план-прием 19-20_000021

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени