Скъпи ученици, уважаеми родители,                                       уведомяваме Ви, че

в нашето училище стартира проект „ОБУЧЕНИЕ ЗА УСПЕХ“ по ОПНОИР и партньор Община Бяла Слатина, за тази цел трябва да бъдат сформирани  следните клубове за работа по проекта, както следва:

По Дейност 3 – Допълнително обучение по български език за учениците:

Клуб „Казано-речено през оградата“ – с ученици от 1 клас

Клуб „ И аз мога“ – с ученици от 2 клас

По Дейност 4 – Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици:

Клуб „Малки вълшебства“ – с ученици от 3 до 6 клас

Клуб“ Здрав и силен да раста“ – с ученици от 3 и 4 клас

Клуб „Ботевци“ – с ученици от 4 до 7 клас

По Дейност 5 – Съхраняване и развитие на културната идентичност:

Клуб „Шарена черга“ – с ученици от втори клас

    Всички ученици желаещи да участват в така посочените клубове да се обърнат към своите класни ръководители до 10.03.2017 година .

                                                  От ръководството

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

От 01.02.2017 година ОУ” Христо Ботев” с.Търнава  се включва в проекта на Национална мрежа за децата “Училището като център в общността”.

Проектът ще продължи до м.юни 2018г. и предвижда дейности, свързани с обединяване на усилията на общността от хора и организации, които биха желали да участват и се включат в най-отговорната задача – възпитание и обучение на децата, подготовката им за живота. Каним за участие цялата местна общност от хора, културни, образователни и административни институции, НПО, местен бизнес.

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на капацитета на училищната общност в области като лидерство, детско и младежко участие, учене през целия живот, родителско включване, услуги, училищна култура и др. Партньор на училището ни в изпълнението на проекта ще бъде НПО “Първи юни” Бяла Слатина с модератор Айлин Барсанова. По проекта ще се реализират две обучения на екипа и две обменни визити с други училища, в които се работи в посока на превръщане на училището в център на общността.

Представители на екипа преминаха петдневно обучение в гр.Велико Търново.

Нека всички заедно – ученици, учители, родители и общественост, да покажем, че сме достойни да развиваме прекрасната идея да видим своето училище като привлекателен център за всички хора и инициативи в селото ни.

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Училищен празник в нашето училище

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с.ТЪРНАВА

Конкурсна процедура 33.14 – 2015

ДОГОВОР №БС – 33.14 – 3.022/30.09.2015

                                                    ПРОЕКТ

                      „ДОБРОТО СЕМЕЙСТВО – ОСНОВА НА ДОБРОТО  УЧИЛИЩЕ”                                                              към ЦОИДУЕМ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с.ТЪРНАВА

С Ъ О Б Щ А В А

        НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИТЕ ИМ,

ЧЕ НА 15 ЯНУАРИ 2016 г, ПЕТЪК, ОТ 13,30 ЧАСА

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК

 „Зимни фолклорни празници в Търнава”

в изпълнение на проект „Доброто семейство – основа на доброто училище” към ЦОИДУЕМ

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО – физкултурния салон на училището

ЩЕ ИМА БОГАТА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА И ИЗЛОЖБА НА СУРОВАЧКИ.

ЩЕ СЕ НАСЛАДИМ НА ТАНЦИТЕ И ПЕСНИТЕ НА НАШИТЕ АРТИСТИ.

ОЧАКВАМЕ  МНОГО  ГОСТИ, ПОЖЕЛАЛИ ДА СПОДЕЛЯТ ПРАЗНИКА НИ!

                                                                             ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Изнесено обучение в Рибарица на родители и учители по проект към ЦОИДУЕМ

На 28 и 29 ноември 2015 г. бе проведено обучение на родители и учители по проект “Доброто семейство – основа на доброто училище” към ЦОИДУЕМ.
Присъстваха 25 души от ОДЗ “В.Ташевска” и ОУ ” Христо Ботев” с.Търнава.Лектор на обучението беше г-жа Йонка Данова, регионален образователен координатор за Северозападна България към ЦМЕДТ “Амалипе” гр.Велико Търново.
Обсъдиха се важни проблеми на сътрудничество между училището и семейството,на връзката между детската градина и училище.На всички участници пожелаваме преживяното и наученото в Рибарица да бъде от полза най-вече за нашите деца.До нови срещи!

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Ние работим по проект към ЦОИДУЕМ

 ПРОЕКТ „ДОБРОТО СЕМЕЙСТВО – ОСНОВА НА ДОБРОТО        УЧИЛИЩЕ” по конкурсна процедура 33.14 – 2015 на ЦОИДУЕМ

  Проектът е разработен по Приоритет 3 на настоящата конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ , насочен към мотивиране на ромските родители за превенция на отпадането на децата от училище и намаляване броя на безпричинните отсъствия.         Разработен е в партньорство с ОДЗ „Вълка Ташевска” с.Търнава, ЧН при НЧ „Напредък” с.Търнава и НПО „Първи юни” гр.Бяла Слатина.

            Проектът включва обучения на родители и учители за превантивна работа по проблема за подкрепа на децата в семейството и в училище, създаване на 3 родителски работилници , тренинги и лектории с родители за оказване на помощ и подкрепа на собствените деца. Това ще допринесе за по-ясно осъзнаване на ролята на семейството  за образованието на децата. Чрез участието си в работилниците /Театрална, Кулинарна и Цветарска/ родителите ще се включат активно в общоучилищния живот, създавайки костюми, цветни разсади , кулинарни изкушения по повод празници и други събития; родители, ученици и учители ще се включат в  конкурси, излети и екскурзии, които ще допринесат до сближаване и повишаване на  доверието на родителите в учителя и училището.

Разчитаме да постигнем повишаване на емоционалния праг на чувствителност у родителите и чувство на съпричастност към труда на учителя, осъзнаване на диалога като правилна форма за комуникация  между родители и учители. Кулминация в изпълнението на тази задача ще бъде честването на 24 май и номинирането на „най-добър учител”, „най-добър родител”, откроили се в работата по проекта.

Особена важно място заема сътрудничеството ни с партньорите по проекта, най-вече ОДЗ „Вълка Ташевска”, откъдето идват нашите ученици, за съвместната и резултатна работа с родителите.

Считаме, че изпълнението на настоящия проект ще допринесе за подобряване на имиджа на училището сред местната общност, за  справяне с проблема за безпричинните отсъствия, бягствата от час и негативното отношение към учителя и училището.

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени