О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

В изпълнение на заповед № 492/22.04.2019г. на директора на ОУ „Христо Ботев” с. Търнава и избор на доставчик по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтересованите лица могат да подават предложения при следните условия и ред:
Общи условия
1. Максимален брой на доставките за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“ е 90 броя, а по схема „Училищен плод“ е 90 броя.
2. Съгласно данните, посочени в „Информационна система на образованието“ в ОУ „Христо Ботев” с. Търнава, броят на учениците, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ е 90 / деветдесет/.
3. Участниците могат да подават предложения в 7 дневен срок , от обявяването на процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.
Краен срок за подаване на предложенията – 23.05.2019г.
4. Предложенията се подават лично от участника или надлежно упълномощен негов представител в сградата на ОУ „Христо Ботев” с. Търнава, с административен адрес: с. Търнава, ул. „Димитър Благоев“ №44, в рамките на работното време на канцеларията – от 8.00ч. до 16.30 ч.
5. Участниците могат да подават предложения както отделено за всяка от схемите , така и общо предложение по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опитът се доказва с представяне на списък с доставките , изпълнени по схемата, за която кандидатства за последните три години.
2. Всеки участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем , обект за производство и/или търговия с храни по чл.12 от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост в едно със заверено копие на разрешително и регистрационен номер на обекта за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ.
3. Всеки участник в схема трябва да притежава минимум 2 (две) собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен /регистрационни номер/ номера на транспортното/транспортните средство/ средства.
4. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл.9 ал.1 за доставка на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.
5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко“ е длъжен да предостави копие от сертификат за производство по БДС стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.
6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко“ е длъжен да предостави договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.
7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко“ е длъжен да предостави мостри на опаковките на мляко и млечните продукти, които ще доставя и които отговарят на изискванията на чл.10 ал.1, 3 и 5 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Училището дава крила

На 30.04.2019 г в ОУ „Христо Ботев” с.Търнава по предложение на Ученическия съвет от 9 часа се проведе инициативата „Училището дава крила”. От рано сутринта в училищния двор звучаха весели детски песни, а дворът се изпълни освен с учениците, но и с техни родители и други гости. Според плана на УС в училището бяха поканени да представят своите професии хора като г-жа Г.Раловска, кмет на селото, г-жа Д.Маринова – мед.сестра, г-жа Мая Генова – учител по сладкарство и г-жа Таня Крачунова – лаборант. Децата се бяха подготвили с различни въпроси, а гостите отговаряха с готовност и интересни разкази, свързани с преживяното от тях като професионалисти. Оказа се, че има най-много желаещи да бъдат кмет, та дори и президент, а другите професии привлякоха другата половина от учениците. След интересните срещи децата и учителите изказаха своята благодарност на нашите гости с топли думи и благодарствена грамота за всеки от тях.
От 11 часа стана официалното откриване на Велопаркинга в училищния двор, построен по проект към Дарителски фонд Бяла Слатина. Гости на откриването бяха г-н Тихомир Трифонов, зам.кмет на община Бяла Слатина и член на Дарителския съвет, г-жа Светлина Берова, председател на НЧ „Развитие” Бяла Слатина и член на Дарителския съвет, и , разбира се, г-жа Г.Раловска, нашият кмет, която също е член на Дарителския съвет.
Г-жа И.Янкова връчи на ученици, учители и служители грамоти за положения доброволен труд за изграждането на велопаркинга. Пожеланията на г-жа Берова, която сряза лентата, бяха за безаварийно и дълго ползване на съоръжението. Последваха състезания с велосипеди, забавни игри, и почерпка за всички присъстващи.
В края на деня всички бяха убедени, че нашето училище е място, където децата не само се трудят над учебниците, но и могат да прекарват чудесно времето си заедно, научавайки много нови и важни неща за живота. Наистина, УЧИЛИЩЕТО ДАВА КРИЛА!

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

План – прием 2019/2020 учебна година

заповед план-прием 19-20_000021

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

146 години от обесването на Васил Левски

Деветнадесети февруари – една от най-трагичните дати в новата ни история! Апостолът на свободата, Васил Левски увисва на бесилото край София. Сто четиридесет и шест години ни делят от този ден, но България няма да забрави никога своя велик син.
На този ден в нашето училище учениците от четвърти клас припомниха фактите от живота на Апостола, в стих и песен разказаха на всички ученици колко велико и значимо е делото му за нашето оцеляване като народ и държава.
В следобедните часове , в ритуалната зала на кметство Търнава учениците от клуб „Краезнание“, членове на ученическия съвет и други желаещи ученици и учители, участваха в литературно четене, посветено на Левски. Припомнихме трудните и славни премеждия от неговия скиталчески живот, както и преклонението, което предизвиква делото му в сърцата на наши и чужди автори и обикновени хора. Децата от подготвителна група на ДГ „Вълка Ташевска“ развълнувано рецитираха стихове за героя, ученици от пети и шести клас драматизираха разпита на Левски пред съда, а други редиха пъзели с негови мисли и портрет.
Помним те, Апостоле! Жив си в сърцата ни!

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Кампания – Радецки

НА 09.01.2019 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ“ СТАРТИРА ИНИЦИАТИВА ЗА НАБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СВЕТИНЯ КОРАБ-МУЗЕЙ „РАДЕЦКИ“, КОЙТО ПРИПОМНЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ИСТОРИЯТА И БЕЗСМЪРТНИЯ ПОДВИГ НА ХРИСТО БОТЕВ И НЕГОВАТА ЧЕТА.
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ Е ПОДКРЕПЕНА ОТ МНОЖЕСТВО ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ, ФИРМИ, КАКТО И ХОРА ОТ БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА. НЕОБХОДИМАТА СУМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРАБА Е ОКОЛО 250 000 ЛЕВА. СРЕДСТВАТА ЩЕ БЪДАТ НАБИРАНИ ДО 3 МАРТ – НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ.
ПО РЕШЕНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗАПОЧВАМЕ СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА И В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ . В ГОЛЯМАТА СГРАДА ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНА КУТИЯ ЗА ДАРЕНИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ОТВОРИ НА 28.02.2019 Г, ЗА ДА БЪДЕ ВНЕСЕНА СЪБРАНАТА СУМА ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА.
РАЗЧИТАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИМ ДОСТОЙНО И ЩЕ ДАДЕМ СВОЯ ПРИНОС ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ТАЗИ ЧАСТИЦА ОТ НАШАТА СЛАВНА ИСТОРИЯ.

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени